Novosti
NOVO NA AKCIJI...

Gradan Milosavljević

Zašto kupiti garniture od PE ratana?

  Prvi od razloga je što ih možete koristiti u zatvorenom i otvorem prostoru, bez obzira na vremenske uticaje. Platno koje se koristi za jastuke je vodootporno i veoma je izdržljivo.

  Garniture su lagane i samim tim je moguć brz razmeštaj i premeštaj svih elemenata. Većina garnitura ima mogućnost kombinovanja i lakog dolaska do prave kombinacije i veličine za Vas.

  Konstrukcija garniture je aluminijum koji ima odlična mahanička svojsta. Konstrukcija je plastificirana a samim tim je povećana otpornost konstrukcije na sve spoljašnje uslove.

  Jedna od velikih prednosti je i to što je reciklaža aluminijuma koji se koristi oko 98%, a i sam rattan je pogodan za reciklažu, tako da dobijate veoma ekološki, tj. Zelen proizvod, koji neće zagađivati okolinu svojim dugogodišnjim razlaganjem.

  Svi proizvodi imaju Atest Šumarskog fakulteta u Beogradu, odnosno Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja. Preporučljivo je u toku zime i hladnih dana garniture odložiti na suvo mesto.

Garantni rok je 24 meseca od dana prodaje.

Šta je PE?

  Polietilen (PE) je termoplastični materijal dobijen polimerizacijom etilena, i pripada grupi polimera. PE se zavisno od kategorizacije i osobina može koristiti za široki spektar plastičnih proizvoda, od plastičnih boca i kesa pa do plastičnih cevi visokog kvaliteta.

  Polietilen korišćen za cevi se često naziva PE-HD (High Density Polyethylene - Polietilen visoke gustine) što naznačava visok kvalitet i dobre mehaničke i hemijske karakteristike.

Prednosti polietilena kao materijala:

1.Mala masa

2.Fleksibilnost (savitljivost)

3.Hemijska otpornost

4.Čvrstoća i žilavost

5.Dugotrajnost

Materijali od polietilena su otporni na većinu hemikalija, koje se obično koriste.

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije, o Polietilenu

  Monomerna jedinica polietilena

  Polietilen (PE) je makromolekularni proizvod koji se dobija polimerizacijom etilena. Predstavlja jednu od najviše korišćenih plastičnih masa.

Osobine

  Molekuli polietilena imaju ravnu strukturu uz određenu količinu bočnih lanaca. Sadržaj kristalne faze zavisi od stepena razgranatosti molekula. Što je veći stepen razgranatosti molekula, manji je stepen kristaličnosti. Specifična masa polietilena zavisi od molekulske mase, razgranatosti i stepena kristaličnosti. Polietilen je termoplastični materijal koji se proizvodi kao:

1.Polietilen niske gustoće (LDPE)

2.Polietilen srednje gustoće (MDPE)

3.Polietilen visoke gustoće (HDPE).

4.Polietilen ultra visoke molekulske mase (UHMWPE)

  Polietilen niske gustoće ima tačku topljenja 105°C, otporan je na lomljenje, fleksibilan, proziran te se zbog toga koristi kao ambalažni materijal i za proizvodnju cevi. Ima dobru otpornost prema delovanju hemikalija pa se može koristiti za držanje mnogih organskih reagenasa osim alkana, aromatskih i hloriranih ugljovodonika i jakih oksidanasa. Polietilen visoke gustoće ima bolje mehaničke osobine i otpornost prema hemikalijama. Nije otporan prema jakim oksidacijskim sredstvima.

Proizvodnja

  Za dobijanje polietilena se koriste dva industrijska postupka:

1.Sinteza pod visokim pritiskom

2.sinteza pod niskim pritiskom

  Kod postupka sa visokim pritiskom etilen visoke čistoće se komprimira do pritiska 150 - 300 MPa pri temperaturi 300°C u prisustvu tragova kiseonika, koji služi kao katalizator. Pri ovim uslovima dolazi do polimerizacije...

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije, o Aluminijumu

  Aluminijum (Al, latinski - aluminium) je metal IIIA grupe. Jedini stabilni izotop mu je 27Al.

Zastupljenost

  Aluminijum je peti po rasprostranjenosti od svih elemenata koji se javljaju na površini Zemlje. Često dolazi sa silicijumom i oksigenom u sastavu alumosilikata. Ulazi u sastav stena kao što su granit i glina. Aluminijum se pojavljuje kao mineral kriolit Na3AlF6. Najvažnija ruda aluminijuma je boksit Al2O3 •xH2O

Primena

  Zbog njegovih osobina, kao što su mala gustina i velika otpornost na koroziju, legure aluminijuma sa bakrom i molibdenom zvane duraluminijum našle su mnoge primene i koriste se za proizvodnju široke grupe proizvoda od konzervi do delova za kosmičke brodove. Čist, kristalan aluminijum je krt i lomljiv.

Jedinjenja

  Najvažnija jedinjenja aluminija su amfoterni aluminijum oksid, i aluminij(III) hidroksid. Litijum aluminijum hidrid LiAlH4 se često koristi u organskoj hemiji. Veliki industrijski značaj imaju aluminosilikati, a posebno MAO (metalni aluminosilikat). Glina i ilovača koje se koriste u produkciji keramike su složene mešavine aluminijuma i K[AlSi3O8] ili aluminijuma i Na[AlSi3O8].